Category Archives

Archive of posts published in the category: health news

รพ.ราชวิถี เปิดตัว “คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ”

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เผยสังคมไทยต้องเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ โดยพบโรคจากความเสื่อมของร่างกายสูง พร้อมหนุนคลินิกสุขภาพผู้สูงอายุให้การรักษาและดูแลแบบองค์รวม ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากข้อมูลพบว่าในปี 2568 จะมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทำให้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงทั้งร่างกาย จิตใจ…